Organisatie

De school

De Johannes Calvijnschool staat in de wijk Leusderkwartier te Amersfoort. Ons groene schoolplein vormt een mooie overgang tussen de bosrijke omgeving van de school en het schoolgebouw waarin we op verschillende manieren duurzaamheid nastreven. We hebben een prachtig, ruim groen schoolplein om onze school. Binnen ons schoolgebouw bevindt zich ook een peuteropvang van Bijdehandjes, verder is het kantoor van Educatis in onze school gevestigd.

De Johannes Calvijnschool valt bestuurlijk onder Educatis. Educatis is een vereniging van 10 verschillende scholen. De bestuurder is dhr. J. A. van Hell. De directeuren van de gezamenlijke scholen trekken samen op in bovenschools beleid en we vergaderen maandelijks. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Zij bereidt beleid voor en voert het vastgestelde beleid uit. Dit gebeurt in overleg met het team van de school, het managementteam van Educatis, de medezeggenschapsraad en de lokale identiteitscommissie.

https://educatis-rpo.nl/

Team

De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mensen die op school werken. De Johannes Calvijnschool heeft een enthousiast en deskundig team van vijftien mensen. Ieder heeft daarbij een eigen rol en specifieke expertise.

De leerkrachten werken dagelijks met de groep en werken vanuit een relatie met de kinderen aan de onderwijsdoelen. In de meeste groepen op onze school geven twee leerkrachten les. De leerkracht die de meeste uren werkt is eindverantwoordelijk en eerste aanspreekpunt voor de ouders. Onderling maken de leerkrachten, die in één groep lesgeven, goede afspraken. De leerkrachten hebben (bijna) dagelijks overleg en overdracht zodat ze samen zorgen voor een stukje eenheid en proberen zo het verschil in pedagogische aanpak te voorkomen. We vinden het belangrijk om maximaal twee leerkrachten per groep te laten werken.

Daarnaast hebben wij op onze school onderwijsassistenten. Zij geven extra hulp en begeleiding aan individuele leerlingen, zowel binnen (remedial training) als buiten (remedial teaching) de klas. Ook ondersteunen zij bij het lesgeven aan combinatiegroepen. Binnen de school hebben we een hoogbegaafdheidsspecialist, zij begeleidt schoolbreed meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de leerlingzorg. Dit houdt in dat zij groepsbesprekingen houden met de leerkrachten, gesprekken voeren met ouders en contacten onderhouden met externe zorginstanties.
Op onze school verricht de managementassistente twee dagdelen per week werkzaamheden ter ondersteuning van directie en teamleden.

Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers op onze school die helpen bij activiteiten, begeleiding van bijv. leesonderwijs en voor de klussen in en om de school.

Commissies 

Lokale identiteitscommissie

Aan de Johannes Calvijnschool en de Willem Farelschool in Hoevelaken is eenzelfde Lokale Identiteitscommissie verbonden. De commissieleden worden gekozen uit de leden van Educatis tijdens de jaarlijkse lokale ledenvergadering. Vanuit Amersfoort worden de leden vertegenwoordigd door dhr. G. Breddels en dhr. L. Vogelaar. Deze commissie bestaat uit ouders van de beide scholen en heeft een aantal taken op het gebied van de lokale identiteit. Zo zijn zij betrokken bij het toelaten van leerlingen en het vaststellen van schoolregels op het gebied van de identiteit van de school en adviseren zij bij te benoemen personeel. De commissieleden overleggen regelmatig met de locatiedirecteur over de gang van zaken op de scholen. Incidenteel wordt er overleg gevoerd met andere geledingen binnen de school, zoals de MR. Contact met de lokale commissie kunt u leggen via de directie van de beide scholen.

Medezeggenschapsraad

Aan de Johannes Calvijnschool is een MR verbonden. De MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. In het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit: dhr. H. Bax, dhr. M. Clements,  mevr. T. van den Brink, mevr. E. Huijzer, mevr. D. van Looijengoed en mevr. C. van Wageningen.  De leden van de MR worden gekozen vanuit en door de ouders en het personeel. De MR komt zes keer per jaar in vergadering bijeen om een veelheid van zaken af te stemmen met de directie, die namens het bestuur aanwezig is bij de MR-vergadering. De vergadering van de MR is openbaar, dus belangstellende ouders mogen een vergadering bijwonen. De MR houdt zich bezig met thema’s als veiligheid, ouderbetrokkenheid en ouderhulp, communicatie en het pr-beleid, kwaliteit van onderwijs, verdeling van groepen, ect.

De MR heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden:
De MR heeft initiatiefbevoegdheid. Dat betekent dat de raad bevoegd is tot bespreking van alle zaken die de school betreffen. De MR mag over alle punten voorstellen doen aan de directie en het bestuur van Educatis.
De MR heeft instemmingsbevoegdheid over een aantal zaken, zoals de verandering van de
onderwijskundige doelstelling van de school, het vaststellen van het schoolplan, het vaststellen van de regeling ouderhulp, etc.
De MR heeft adviesbevoegdheid over aan aantal zaken, zoals de schooltijden, het financieel beleid, de aanstelling en het ontslag van de schoolleiding en de eventuele verbouw van de school.
De MR communiceert regelmatig met de ouders via de nieuwsbrief. Voor vragen of ideeën kunt u per e-mail contact opnemen met de MR.

> Jaarverslag MR 2021-2022

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft tot taak om ouders te betrekken bij de dagelijkse uitvoerende zaken in de school, zoals het coördineren van de hulp van ouders bij de diverse activiteiten. De AC probeert het team te ontlasten waar mogelijk en allerlei activiteiten soepel te laten verlopen. Daarnaast is er contact tussen de MR en de AC waar het de inzet van ouders betreft. De AC bestaat uit de zeven ouders. U kunt hen bereiken via het mailadres: ac.calvijnschool@educatis-rpo.nl