Identiteit

Grondslag

De grondslag van het onderwijs op onze school is de Bijbel. Het Woord van God is het fundament van onze opvoeding en het onderwijs.

De op school geldende (gedrags)afspraken zijn gebaseerd op het gebod: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. De Bijbelse zaken als zonde en genade krijgen evenwichtig aandacht in de vertellingen.
In ons onderwijs willen wij voortbouwen op het fundament naar de gereformeerde belijdenis, dat door de ouders en door de kerken in het leven van de leerlingen gelegd is. Hiermee bieden we een veilige en herkenbare basis. 
Wij gebruiken op school de Statenvertaling. De drie formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) worden als leidraad genomen bij het onderwijs op onze school. Wij zijn van mening dat daarin de leer van de Bijbel op een goede wijze beknopt wordt verwoord.

Op basis van de grondslag van onze school, ontlenen wij onze mensvisie aan de Bijbel. In de Bijbel lezen we dat de mens goed door God is geschapen, door de zondeval in het paradijs is de mens in een staat van ellende terechtgekomen waaruit hij zichzelf niet meer wil en kan verlossen. Verlossing is echter mogelijk door de komst van Christus op aarde. Hij wilde lijden en sterven en met Zijn bloed voor de zonden betalen. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat willen we heel duidelijk aan de kinderen doorgeven.
 

Missie

De Johannes Calvijnschool is een christelijke school op reformatorische grondslag, waar ieder kind op effectieve wijze leert en wordt voorbereid op een plaats in de maatschappij. Dit groeien en bloeien van de kinderen gebeurt in een sociaal en veilig klimaat waarin kinderen worden ondersteund en uitgedaagd om zich op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied te ontwikkelen.

> bijlage identiteit in de dagelijkse schoolpraktijk