Identiteit

Bijbelgetrouw onderwijs

Op de Johannes Calvijnschool wordt Bijbelgetrouw onderwijs gegeven. Het Woord van God gaat open aan het begin van de dag, er worden liederen en psalmen gezongen en dagelijks wordt er gebeden met de kinderen. In de dagelijkse lessen en de onderlinge omgang is de Bijbel onze leidraad. 

Bekijk en beluister ook hoe Bijbelgetrouw onderwijs op de Johannes Calvijnschool eruit ziet via dit filmpje!

Het doel van ons onderwijs is dat wij kinderen proberen te vormen dat zij zichzelf vinden en waarderen, zodat zij ontdekken van toegevoegde waarde te zijn in dit leven en voor de maatschappij. Dat zij met hun eigen kennis en vaardigheden, met inzet van hun persoonlijkheid, nieuwe kennis weten te verwerven die van waarde is voor hun plaats in de maatschappij met de grondhouding van levenslang leren, in afhankelijkheid van God, onze Schepper.
 

Grondslag

De grondslag van het onderwijs op onze school is de Bijbel. Het Woord van God is het fundament van onze opvoeding en het onderwijs. De (gedrags)afspraken die we op school hebben zijn gebaseerd op het gebod: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. In ons onderwijs willen wij voortbouwen op het fundament van de gereformeerde belijdenis, dat door de ouders en door de kerken in het leven van de leerlingen gelegd is. Hiermee bieden we een veilige en herkenbare basis. De Bijbelse zaken als zonde en genade krijgen evenwichtig aandacht in de vertellingen.
Wij gebruiken op school de Statenvertaling. De drie formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) worden als leidraad genomen bij het onderwijs op onze school. Daarin wordt de leer van de Bijbel beknopt verwoord. 

Op basis van de grondslag van onze school, ontlenen wij onze mensvisie aan de Bijbel. In de Bijbel lezen we dat de mens goed door God is geschapen, door de zondeval in het paradijs is de mens in een staat van ellende terechtgekomen waaruit hij zichzelf niet meer wil en kan verlossen. Verlossing is echter mogelijk door de komst van Christus op aarde. Hij wilde lijden en sterven en met Zijn bloed voor de zonden betalen. Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat is de Bijbelse boodschap die we aan onze leerlingen doorgeven.
 

Doel van ons onderwijs

De Johannes Calvijnschool is een christelijke school op reformatorische grondslag waar ieder kind zich kan ontwikkelen en wordt voorbereid op een plaats in de maatschappij. Dit gebeurt in een sociaal, veilig en opvoedkundig klimaat waarin kinderen worden ondersteund en uitgedaagd om hun van God ontvangen talenten te ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel gebied.


> bijlage identiteit in de dagelijkse schoolpraktijk