Onderwijs

 

Ontwikkelingsgericht onderwijs: groep 1-2

In de groepen 1 en 2 wordt via de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs gewerkt. De nadruk ligt op het spelend leren, waarbij aangesloten wordt bij de belevingswereld van het jonge kind. Met behulp van allerlei ontwikkelingsmaterialen, zoals puzzels, spellen en constructiemateriaal, wordt de ontwikkeling gestimuleerd. Het onderwijs aan de groepen 1 en 2 kent geen vakken maar gaat uit van ontwikkelingsgebieden. Een aantal belangrijke gebieden zijn: godsdienstige ontwikkeling, taalontwikkeling (waaronder Engels), sociale ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Het onderwijs in de verschillende vakgebieden wordt daarbij thematisch aangeboden: vanuit een bepaald thema worden kennis en vaardigheden aangeleerd. Ontwikkelingsgericht onderwijs doet een beroep op de creativiteit en het denkvermogen van het kind. Kinderen putten uit eigen ideeën, beeldmateriaal en leergesprekken. We laten dit regelmatig in de opdrachten terugkomen. Het resulteert in leerlingwerk waarin het persoonlijke ontwikkelingsniveau van het kind is af te lezen.
 

Leerstofjaarklassensysteem: groep 3-8

Op onze school wordt, vanaf groep 3, gewerkt met het zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in (jaar)groepen worden geplaatst. Binnen een jaar dienen zij zich een bepaalde hoeveelheid leerstof eigen te maken om daarna door te kunnen stromen naar een hogere jaargroep.

Binnen een jaargroep houden we zoveel mogelijk rekening met de verschillen in gaven en talenten van de kinderen. We doen dat doordat we gedifferentieerd onderwijs aan te bieden. Dit betekent dat de instructie en verwerking van de leerstof betreffende de kernvakken (rekenen, taal/spelling, (begrijpend) lezen) op verschillende niveaus wordt aangeboden. Daarnaast stellen we aan de meerbegaafde leerlingen hogere eisen door hen bijvoorbeeld meer en moeilijker leerstof aan te bieden. Leerlingen die meer moeite hebben met een of meer vakken krijgen minder en eenvoudiger leerstof aangeboden.

U leest meer over het onderwijs op onze school in de volgende documenten: