Welkom op de website van de Johannes Calvijnschool

Bekijk hier ons filmpje!

Groeien en bloeien op de JCS!

Meld je kind aan

Welkom op de Johannes Calvijnschool

 

 

Onze missie voor goed onderwijs

Doel van het onderwijs

Het belangrijkste doel van ons reformatorisch onderwijs is de kinderen op te voeden en te onderwijzen tot zelfstandige persoonlijkheden, die God naar Zijn Woord willen dienen. We leren de kinderen om al hun gaven te besteden tot Gods eer en tot zegen van de medemens. Wij beseffen dat het realiseren van bovenstaand doel alleen mogelijk is door Gods genade. De leerkrachten kunnen als middel door God gebruikt worden.

Leren voor het leven

‘Leren voor het leven’ is ons motto. Wij geloven dat leren en leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We streven een ononderbroken ontwikkelingsproces na, zodat een leerling in principe de school in acht jaar kan doorlopen. Daarbij gaat het naast het aanleren van Bijbelse waarden en normen om het ontwikkelen van de zintuigen, het gevoel, het verstand en de creativiteit. Voor de diverse ontwikkelings - en vakgebieden hanteren wij de door de overheid vastgestelde (kern)doelen als leidraad voor ons onderwijs.

Pedagogisch klimaat

Het realiseren van bovenstaande doelstellingen is alleen mogelijk binnen een goed opvoedkundig klimaat. Alleen dan zullen kinderen met plezier naar school gaan en tegelijkertijd veel leren. Onder een goed pedagogisch klimaat verstaan wij een klimaat waarbinnen: ieder kind veiligheid, rust en structuur wordt geboden, waarbinnen gezag wordt uitgeoefend en geaccepteerd, waarbinnen leerkrachten rekening houden met de eigen aard van ieder kind en leerlingen elkaar respectvol behandelen. Begrippen als liefde en saamhorigheid staan in de omgang met elkaar centraal.

Omgang

Gods Woord en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid bepalen hoe we met elkaar omgaan, onze normen, waarden en gedragsregels. Ook vinden we het belangrijk dat de opvoeding thuis, in de kerk en op school zo veel mogelijk een geheel vormen.
 
Benieuwd wat dit voor ouders, leerlingen en (aankomende) leerkrachten in de praktijk betekent? Kijk en lees verder op deze site.
 

Voor elk kind een veilige plek.

Leren voor het leven!